વાંધો રજુ કરવા બાબત: Can be registered before Dt 19-09-2021 12.00 noon . PET૨૦૨૧ ની પરિક્ષા જેણે આપી છે તે તમામ ને પોતાનો પ્રશ્ન પત્ર PET-21 ના વેબ પોર્ટલ પર જોવા મળશે. તેમાં તમારે કોઈ વાંધો હોય તો નિયત ફી (પ્રશ્ન દીઠ રૂ. ૧૦૦/-) ભરી જરૂરી આધારો સાથે રજુ કરી શકાશે. જેનો વાંધો વિષય નિષ્ણાંતશ્રીઓ દ્વારા સાચો ઠરશે તેને પરિણામ સુધારી અને ભરેલ વાંધા ફી રીફંડ મળશે અન્યથા વાંધા ફી જપ્ત કરવામાં આવશે.

   Dispute redressal: Can be registered before Dt 19-09-2021 12.00 noon.The candidates who appeared in PET-2021 can see their question paper on PET web portal. If you have any query regarding your result you can register your dispute by paying dispute fees (Rs100/- per query) along with standard reference, if at all your query will be acceptable by the subject experts your marks will be updated and the fees will be refunded, other wise the dispute fees will be forfeited.

For GSET/NET Qualified Candidates: As per the information given and documents uploaded regarding GSET/NET by you for the PET-2021 registration, you are exempted from the Ph.D. Entrance Test, based on the provision in O.Ph.D. 2020 of MKBU.

 

IMPORTANT EVENTS and DATES

Online Registration Commencement Date 21st August 2021
Online Registration Closing Date 4th September 2021 11.59 PM
Application Fee Payment Online 21st August 2021 - 4th September 2021 11.59 PM
Admit Card Commencement Date 9th September 2021
Exam Date 12th September 2021
 

IMPORTANT NOTE

1. It is candidate’s responsibility to verify the minimum requirements for being eligible for admission to Ph.D. program at Maharaja Krishnakumarsinhji Bhavnagar university as per ordinances in force.
2. He/She may be disqualified at any stage if he/she does not satisfy the required minimum standards for admission, even after passing the PhD entrance test.
3. Please Note – You can modify the application form details until fee submission only. Once, the fees is paid online, the form will not be allowed to modify online.
4. In case of any modifications required in the application form, post submitting the fees online, please send an email to pet2020@mkbhavuni.edu.in with supporting documents for further process.

INSTRUCTIONS FOR FILLING THE ONLINE APPLICATION FORM

1. Candidate should ensure that they possess the prescribed minimum qualification and fulfill all conditions / criteria for the post as given in the advertisement.
2. E-mail ID and mobile number which are mandatory for the application must be a valid one. Under no circumstances, candidate should share /mention registration no. to any other person.
3. Before submitting the application form, the candidates are directed to check the data and satisfy that the details entered by them are true and correct in all respect, before they submit the application. Once the application is submitted, no further change in data will be entertained.
4. The ONLINE application form for Registration contains basic data viz., Personal details, Education Details, Photo & signature upload, Preview /Edit, Payment and Registration slip.
5. Candidates may note, that if any information provided in the application form is found to be false during verification, or at a future date, their application/candidature will be summarily rejected without assigning any reasons/notice therefor.

HAVE QUESTIONS?

For any Technical Queries and clarifications please send a mail to: pet2020@mkbhavuni.edu.in
Please keep the email address with you at all times